Välkommen till Föreningen Gamla Masthuggsflickor:


 

Ordförande: Kerstin Hansson.
E-post: 
hanke@comhem.se


 

Kassör: Berit Tong


 

Sekreterare: Barbro Tell
 

Vice sekreterare: Lill-Britt Andersson


 

Ledamot: Lillemor Arvidsson

 

 

Suppleant: Mona Nilsson

Birgitta Danielsson Birgitta Danielsson


 


Supleant: Birgitta Danielsson

Webbadress: www.masthuggspojkarna.se

 

 

Gamla Masthuggsflickor är en social förening, politiskt och religöst obunden.
På våra medlemsmöten har vi besök av personer som bl.a. underhåller med sång och musik, visar vackra bilder, håller föredrag om olika kulturella ting eller något annat som kan vara av allmänt intresse. Ibland har vi bara våra härliga tjôtmöten.

Vi träffas en gång i månaden, från februari till april. I maj brukar vi göra en bussresa till något trevlig resmål. I september börjar vi igen och avslutar året med luciafiranden. Vi har sedan ett par år hållit till på SMU-gården på Chapmanstorg och vi har våra möten andra tisdagen i månaden.

Vi har stadigt varit ca 130 medlemmar men skulle gärna se att vi blev fler.

 

Stadgar för:

Föreningen Gamla Masthuggsflickor.

Bildad den 13 november 1947.

Stadgarna reviderade den 12 februari  2013.

 

§ 1. 

Föreningen, som är fullständigt opolitisk, har till ändamål att bereda medlemmarna tillfälle att under värdiga former sammanträffa för  utbyte av av åsikter och erfarenheter om Masthugget och dess kultur, samt i övrigt verka för ett gott kamratskap

 

§ 2.

Mom.1: Varje kvinna, som är född, uppvuxen, bott eller bor i Masthugget kan bli medlem. Medlemskap i föreningen beviljas från och med det år sökande fyller 35 år.

Mom. 2: Medlemskap kan även beviljas sökande, som inte uppfyller kraven enligt mom.1, men som genom annan form av anknytning till Masthugget och föreningens verksamhet bör beviljas medlemskap. Styrelsen förelägger på ett medlemsmöte medlemsansökan. Mötet beslutar om godkännande eller avslag. 

 

 

§ 3.

Medlemsansökan skall ske skriftligen eller genom formuläret på Gamla Masthuggspojkars hemsida: www.masthuggspojkarna.se. Ansökan skall efter prövning godkännas eller avslås av föreningens styrelse.

 

§ 4. 


Mom.1 Årsavgiften erlägges före mars utgång.

 

§ 5.

Föreningens tillgångar disponeras i enlighet med beslut å ordinarie årssammanträde. För beslut härom erfordras två tredjedelar av de närvarandes röster.

 

§ 6.

Medlem, som trots uppmaning icke erlagt stadgad årsavgift under ett år, utesluts ur föreningen.

 

§ 7. 

Har medlem gjort sig skyldig till sådana handlingar, att hennes kvarstående i föreningen skulle äventyra dennas anseende, bör hon uteslutas ur föreningen, och skall beslut därom fattas av föreningens styrelse samt underställas föreningssammanträde.

 

§ 8.

Medlem, som utträtt eller uteslutits ur föreningen jämlikt §§ 6, 7 eller 8 i dessa  stadgar, förlorar all äganderätt i föreningens gemensamma tillgångar.

 

§ 9.

Mom.1. Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse av fem personer, som väljs på årsmötet, varvid ordförande och kassör välj särskilt. Vid årsmötete välj dessutom två styrelsesuppleanter.

Mom.2. På årsmötet väljs även årligen två revisorer samt två suppleanter för dessa.

Mom.3. Styrelsen sammankallas av ordföranden.

Mom.4. Styrelsen är beslutmässig, när minst tre styrelseledamöter är närvarande samt eniga om besluten.

Mom.5. Styrelsesuppleanterna är skyldiga att närvara vid styrelsemötena, och vid förfall av ordinarie ledamot, inträda de i styrelsen i den ordning de är valda.

Mom.6 Kassören är ansvarig för föreningens medel.

 

§ 10.

Revisorena äger rätt, att när de så önskar, granska föreningens räkenskaper.

 

§ 11.

Mom. 1. Styrelsens ordförande är även ordförande vid föreningens sammanträden.

Mom.2. Sekreteraren åligger att föra protokoll vid föreningens sammanträden, samt att sköta föreningens korresspondens. 

 

 

Bli medlem.

 Passar du in på beskrivningen enligt stadgarna, är du varmt välkommen till oss.

Medlemsskap kostar för närvarande 150:- per år.

Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret härunder.

 

Flickornas 70-årsjubileum blev en trevlig och glad tillställning med deltagande av en stor grupp medlemmar som hade hörsammat kallelsen samt med inbjudna gäster. Gamla Masthuggspojkars Spelmanslag stod för en uppskattad underhållning.

Hej 
Masthuggsflickor!

 

Ja, så skriver vi år 2017, ett bra och trivsamt år tillsammans, i god kamratlig anda hoppas vi på.

Vi ska som vanligt ha underhållning av olika slag på våra medlemsmöten, lotteri o s v.

Vi i styrelsen är mycket tacksamma för förslag på ev. föredragshållere eller någon/några som kan komma och underhålla oss

Historia

Den 13 november 1947 bildades föreningen Gamla Masthuggsflickor.
Då samlades några damer i Fjällskolan för ett möte, dit även två medlemmar från Gamla Masthuggspojkar var inbjudna. På detta möte beslöts att välja en interimsstyrelse, som kom att bestå av tre personer. Detta möte blev upphovet till bildandet av föreningen Gamla Masthuggsflickor.

Föreningen erhöll från "pojkarna" en ordförandeklubba samt 30 kronor, vilka mottogs med stor glädje och tacksamhet.

Från åren 1947 och 1948 finns inga protokoll, men den 18 december avhölls det första protokollförda mötet enligt skriven historik från 1952.

Ordförande i föreningen har under åren varit:

Olga Andersson, 1947-1949
Ingrid Andreasson, 1949-1955
Dagmar Floberg, 1955-1981
Asta Larssen, 1981-1996
Kerstin Hansson, 1996-