Stadgar:

Stadgar för:

FÖRENINGEN GAMLA

MASTHUGGSPOJKAR

antagna vid sammanträde den

14 september 1989.

Reviderade den 1 november 2012

§1.

Föreningen, som är för män och fullständigt opolitisk, har till ändamål att bereda medlemmarna tillfälle att under värdiga former sammanträffa för utbyte av åsikter och erfarenheter om Masthugget och dess kultur, samt i övrigt verka för ett gott kamratskap.

§2.

Mom.1: Varje man, som är född, uppvuxen, bott eller bor i Masthugget kan bli medlem. Medlemskap i föreningen kan beviljas från och med det år sökande fyller 35 år.

Mom. 2: Medlemskap kan även beviljas sökande som inte uppfyller kraven enligt mom. 1, men som genom annan form av anknytning till Masthugget och föreningens verksamhet bör beviljas medlemskap. Styrelsen förelägger medlemsmöte medlemsansökan. Mötet beslutar om godkännande eller avslag.

§3.

Medlemsansökan skall ske skriftligen eller genom formuläret på föreningens hemsida:

www.masthuggspojkarna.se. Ansökan skall efter prövning godkännas eller avslås av föreningens styrelse.

§4.

Så snart ny medlem antagits skall han erlägga inträdes– och årsavgift.

§5.

Medlem, som trots anmaning inte erlagt stadgad årsavgift under två (2) på varandra följande år, som bevisligen lämnat felaktiga uppgifter vid inträdet, eller som uppträder på ett sådant sätt att föreningens anseende kan bli skadat, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Vid mindre förseelse kan varning utfärdas.

§6.

Mom. 1: Medlem, som önskar utträde ur föreningen, skall till styrelsen inge skriftlig eller muntlig anmälan härom.

Mom. 2: Medlem, som har beviljats återinträde skall erlägga inträdesavgift och resterande årsavgifter, dock högst 2.

Mom. 3: Medlem, som på grund av ålder, sjukdom eller nedsatt rörelseförmåga är oförmögen att deltaga i av föreningen anordnade arrangemang och alltså inte kommer i åtnjutande av de förmåner som andra medlemmar har, kan av styrelsen befrias från avgifter till föreningen.

§7.

Medlem, som utträtt eller uteslutits ur föreningen jämlikt §§ 5 och 6, kan inte göra anspråk föreningens tillgångar.

§8.

Föreningens styrelse ansvarar för att dess tillgångar disponeras på ett lämpligt sätt. Styrelsen ansvarar även för att inredning och övriga inventarier underhålls och vid behov förnyas, samt att arkivalier och inredning hålls ordnade och försäkrade till ett betryggande belopp.

Beslut om anslag, eller bidrag till andra föreningar liksom ansvarsförbindelser, fattas av styrelsen.

§9.

Mom. 1: Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av sju ledamöter, som väljs på årsmötet. Ordförande och kassör väljs särskilt. Styrelsen väljs på en tid av två år. Styrelsens ledamöter avgår växelvis.

Mom. 2: Revisorerna väljs på två år men avgår växelvis. Dessutom väljs en revisorsuppleant på ett år.

Mom. 3: Styrelsen sammankallas av ordförande. Kallelse skall utgå till samtliga ledamöter.

Mom. 4: Styrelsen är beslutsmässig, när minst fyra(4) styrelseledamöter är närvarande samt eniga om besluten.

Mom. 5: För att handha och registrera till föreningen skänkta och insamlade föremål samt, om möjligt, också ange givaren, väljs en arkivarie. Denne skall också, i samarbete med styrelsen, handha skötseln av föreningens arkiv och >>Museum<<. Arkivarien väljs på två (2) år. Minst en biträdande arkivarie väljs på ett (1) år. 

Mom. 6: Till tidningskommitté väljs minst tre (3) medlemmar. Inom sig utser de en sammankallande. Arkivarien bör lämpligen tillhöra kommittén eller vara den behjälplig. Kommitténs uppgift är att helt sköta tidningen. Skaffa annonsörer, manuskript, ordna med tryckning, distribution samt inkassering. Tidningen bör finnas för distribution i början av november. Vid val av tryckeri, skall samarbete äga rum med styrelsen för att uppnå bästa ekonomiska villkor. Tidningskommittén väljs på ett (1) år.

Mom. 7: En lokalföreståndare, som har till uppgift att ansvara för föreningens lokaler och dess skötsel, samt övervaka ordningen i desamma, väljs. En ersätter för denna utses också. Båda väljs på ett år.

§ 10.

Mom. 1: Styrelsens ordförande är även ordförande vid föreningens sammanträden.

Mom. 2: Sekreteraren åligger, att föra protokoll vid såväl styrelsens, som föreningens sammanträden, samt i övrigt sköta föreningens korrespondens.

Mom. 3: Kassören åligger, att handha och bokföra föreningens medel, samt föra förteckning över samtliga medlemmar.

§ 11.

Revisorerna är skyldiga att verkställa revision minst en (1) gång om året, samt äger rätt att granska föreningens räkenskaper när de så önska.

§ 12.

Föreningen håller årligen tre (3) sammanträden, ett i mars, som tillika är årsmöte. Vid årsmötet behandlas styrelsens och revisorernas berättelser över sist flutna kalendersårs verksamhet och förvaltning. Beslut fattas om ansvarsfrihet.

§ 13.

Extra sammanträde hålles, då styrelsen så beslutar, eller då minst tjugo (20) av föreningens medlemmar därom göra skriftlig framställan med angivande av godtagbart skäl för utlysande av sådant sammanträde.

§ 14.

Kallelse till sammanträde, ordinarie som extra, sker skriftligt på ett sätt som styrelsen finner lämpligt.

 

§ 15.

Mom. 1: Vid föreningens sammanträden har varje närvarande medlem en röst och vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

Mom. 2: Omröstning sker öppet och gäller därvid enkel majoritet med undantag av vad i § 17 och § 18 sägs.

Mom. 3: Val förättas öppet och vid lika rösteläge skiljs genom lottning. Om någon önskar sluten omröstning skall så ske.

§ 16.

Till hedersmedlem i föreningen kan den väljas, som på grund av insatser i föreningens verksamhet gjort sig synnerligen förtjänt av dess tacksamhet. Hedersmedlem väljs på styrelsens av allmänt sammanträde och skall förslaget för att anses gällande biträdas av tre fjärde delar av de röstande

Hedersmedlem är befriad från årsavgifter

§ 17.

Ändring av dessa stadgar skall för att bli gällande godkännas av två (2) i följd hållna ordinarie föreningssammanträden. Minst två tredje delar av de vid respektive möte närvarande skall godkänna ändringen.

§ 18.

Mom. 1: Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två(2) på varandra följande sammanträden, av vilket det ena skall vara årsmöte.

Beslutet skall biträdas av 2/3 av det vid sammanträdet närvarande.

Mom. 2: I samband med beslut om föreningens upplösande, skall alla tillgångar överföras till Föreningen Gamla Masthuggsflickor.

Stadgeändring den 8 november 2022.
På grund av att Göteborgs stad fritid föreningar har en klausul för att vi ska få ut föreningsbidrag, har vi måst ändra i våra stadgar § 18 mom. 2.1 enligt föjande lydelse.
§ 18.2 skall ha följande text:

Mom. 2: I samband med beslut om föreningens upplösande, skall alla tillgångar överföras till Föreningen Gamla Masthuggsflickor.
Föreningen har enligt gällande regler haft två (2) medlemsmöten där mötet röstat ja till ovanstående text.

På vårt medlemsmöte den 11 oktober 2012 presenterades nedanstående förslag till ändringar av våra stadgar för mötesdeltagarna, förslagen antogs på nästföljande möte den 1 november 2012,och är nu inskrivna i Föreningen Gamla Masthuggspojkars stadgar.

Förslag till stadgeändringar.
§1:
Föreningen som är för män och fullständigt opolitisk, har till ändamål att bereda medlemmarna tillfälle, att under värdiga former sammanträffa för att utbyta åsikter och erfarenheter om Masthugget och dess kultur, samt i övrigt verka för ett gott kamratskap.
§2:
Mom.1: Varje man, som är född, uppvuxen, bott eller bor i Masthugget kan bli medlem. Medlemskap i föreningen kan beviljas från och med det år sökande fyller 35 år.
Mom.2: Medlemskap kan även beviljas sökande som inte uppfyller kraven enligt mom.1, men som genom annan form av anknytning till Masthugget och föreningens verksamhet bör beviljas medlemskap.
Styrelsen förelägger medlemsmöte medlemsansökan
Mötet beslutar om godkännande eller avslag.
§3:
Medlemsansökan skall ske skriftligen eller genom formuläret på föreningens hemsida: www.masthuggspojkarna.se
Ansökan skall efter prövningen godkännas eller avslås av föreningens styrelse.
§8:
Föreningens styrelse ansvarar för att dess tillgångar disponeras på ett lämpligt sätt. Styrelsen ansvarar även för inredning och övriga inventarier underhålls och vid behov förnyas, samt att arkivarier skall vara försäkrade till ett betryggande belopp. Beslut om anslag eller bidrag till andra föreningar liksom ansvarsförbindelser fattas av styrelsen.
§9
Mom. 2: Revisorerna väljs på två år, men avgår växelvis. Dessutom väljs en revisorsuppleant på ett år.
Mom. 6: Till tidningskommitté väljs minst tre (3) medlemmar. Övrig text är intakt.
Mom. 8: momentbeteckningen ändras till Mom.7. Övrig text är intakt
§ 16:
Till hedersmedlem i föreningen kan den väljas, som på grund av insatser i föreningens verksamhet gjort sig synnerligen förtjänt av dess tacksamhet.
Hedersmedlem väljs på styrelsens förslag av allmänt sammanträde och skall förslaget för att anses gällande biträdas av tre fjärde delar av de röstande.
Hedersmedlem är befriad från årsavgifter.
I övrigt kan man behålla stadgarna i sitt ursprungliga skick.
Kent Petersson och Kent Björk